دنیا را نگه‌دارید. می‌خواهم پیاده شوم. آنتونی نیولی من از عشق بدم می آید ، برای اینکه یک بار عاشق شدم و مادرم را فراموش کردم . مارک

بسیاری از ما در تلاش برای زندگی بهتر، زندگی را از یاد می بریم . . . بخشیدن یک دشمن، آسان‌تر از بخشیدن یک دوست است . . . (ویلیام بلیک)

اگر نماینده خدا را همسایه متظاهر و پول دوستت ببینی انگیزه ای برای پیمودن این راه نخواهی داشت. اما اگر بدانی که رسیدن به او رسیدن به

Наверх